Ewave Salgsbetingelser Betalingsutsettelse

Tillegsvilkår for avtale om levering av Ewave strømsparesystem produkter og tjenester på avbetaling

BETINGELSER FOR KJØP MED BETALINGSUTSETTELSE

Den oppgitte månedsprisen i kjøpsavtalen er basert på nedbetaling over 60 måneder. Det tillegges ingen rente. Betingelsene inngår som en del av kjøpsavtalen.

 1. TILLEGG TIL KJØPSAVTALE FOR KJØP MED BETALINGSUTSETTELSE
  1. Rettslig grunnlag
   Avhengig av om det er forbrukerkjøp eller ikke, vil følgende lover komme til anvendelse

   1. kjøpsloven
   2. forbrukerkjøpsloven,
   3. angrerettloven
   4. andre relevante lover
  2. Forbehold
   Ewave Norge As (Ewave) tar forbehold om eventuelle trykkfeil hva angår priser, beskrivelse av produkter og komponenter og eventuell tilgjengelighet. Ewave plikter å informere kunden om slike eventuelle trykkfeil, både med hensyn til pris, tilgjengelighet og beskrivelse. Ewave plikter snarest å informere om alle trykkfeil som kan tenkes å være av betydning for kunden.Ewave forbeholder seg retten til å kansellere avtalen dersom det avdekkes forhold knyttet til leveransen som i vesentlig grad forringer muligheten til Ewave til å gjennomføre leveransen som følge av at selskapets leverandører har endret sine betingelser ovenfor Ewave. Slike endringer som vil medføre at leveransen fra Ewave til kunde påfører selskapet et tap vil alltid ansees å omfattes av dette forbeholdet.Ewave har, for de kjøp som er unntatt forbrukerkjøpslovens bestemmelser, intet ansvar for indirekte tap. Direkte tap er begrenset til kjøpesummen. Denne begrensningen kommer ikke til anvendelse dersom Ewave har opptrådt grovt uaktsomt.
  3. Bruk av produktet
   Kunden plikter å sette seg godt inn i bruksanvisninger og annen dokumentasjon som følger, inkludert nettbasert dokumentasjon som det henvises til. Ewave har ikke ansvar for feil og mangler som skyldes

   1. Feil bruk
   2. Feil installasjon
   3. Installasjon av uautorisert personell
  4. Salgspant
   Ewave har salgspant i systemet og dets komponenter, heretter pantobjektet/ene) inntil de er fullt nedbetalt, med tillegg av eventuelle renter og omkostninger, lisensavtaler og eventuelle andre avgifter, og gebyrer til det offentlige. Inntil dette har skjedd har Kunden ikke rett til å avhende, pantsette, leie ut eller låne ut Pantobjektet/-ene. Ewave kan kreve at Pantobjektet/ene tilbakeleveres dersom Kunden vesentlig misligholder sine forpliktelser under avtalen eller utsetter Pantobjektet/ene for vesentlig fare, Pantobjektet/ene blir tvangssolgt eller krevd tilbakelevert iht. tvangsfullbyrdelsesloven, eller dersom vilkårene for førtidig forfall i henhold er oppfylt.Ved kjøp skal kunde signere et dokument hvor det fremgår hvilke produkter systemet omfatter og som ansees som Pantobjekt og dermed omfattes av panteretten. Dokumentet skal også angi hvilken kjøpesum pantet skal sikre. Eventuelt nye produkter som anskaffes fra Ewave omfattes også av salgspantet. Pantobjektet ansees identifisert ved signering på leveringsbekreftelse. Salgspantet vedblir å hefte på Pantobjektet/ene til disse er fullt nedbetalt. Kunden har plikt til umiddelbart å informere Ewave dersom det er foretatt noen form for tvangsinndrivelse, inkludert åpning av konkurs eller gjeldsforhandlinger eller andre forhold som kan medføre fare for å miste råderetten over pantobjekt/ene.
  5. Angrerett
   Kunden har rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å gi melding til Ewave jf. Angrerettloven § 13 innen 14 dager etter at hele varen og de opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte. Fristen løper uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt. Ewave leverer angrerettskjema til Kunden i en e-post etter at varen er bestilt. Dersom Kunden benytter angreretten oppheves avtalen vederlagsfritt.
  6. Retur av varer
   For retur av varer gjelder det samme som ved ordinære kjøp. For nærmere informasjon henvises det til Ewaves hjemmesider for beskrivelse av retur.
  7. Tvisteløsning
   Avtalen er underlagt norsk rett, og eventuelle tvister ved Ewaves verneting. For tvister med forbruker skal eventuelle tvister avgjøres disse ved kundes verneting, med unntak for kunder som er bosatt i en stat som ikke er konvensjonsstat i henhold til Luganokonvensjonen. For disse er verneting Oslo Tingrett.
 2. ALMINNELIGE KREDITTVILKÅR FOR AVTALE OM BETALINGSUTSETTELSE
  1. VILKÅR FOR KREDITTAVTALEN
   1. Kredittgiver
    Ewave Norge AS, (Ewave), Strandveien 35, 1366 Lysaker er kredittgiver.
   2. Kredittype
    Kredittavtalen (avtale om betaling i avdrag) gir kunden mulighet til å betale for kjøp av systemer og komponenter over en periode som angitt i avtalen. Kunden skylder til enhver tid Ewave det utestående beløpet av den innvilgende kreditten, med tillegg av eventuelle påløpte kostnader. Kunden kan når som helst betale inn det gjenværende utestående beløpet, eller betale inn et større beløp enn det som er avtalt.
   3. Disponent av kreditten
    Kreditten er personlig og disponeres kun av kunden. Brudd på denne bestemmelsen kan medføre erstatningsansvar.
   4. Kredittsjekk og innhenting av kredittopplysninger
    Ewave har, før innvilgelse av kreditt, rett til å innhente nødvendige opplysninger hos kunden eller om nødvendig fra relevante databaser, for å vurdere kundens kredittverdighet, jf. finansavtaleloven § 46b. Søknad om kreditt kan avslås av selskapet på fritt grunnlag dersom resultatet av kredittvurderingen vurderes slik at kunden ikke har tilfredsstillende kredittverdighet. Eave skal ved avslag om kreditt umiddelbart, og uten kostnader for kunden, underette denne om resultatet søket. Ytterligere begrunnelse av avslag vil ikke bli gitt.
   5. Sikkerhet – salgspant
    Ewave har salgspant i kjøpte systemer og/eller produkt(er) inntil disse er fullt nedbetalt, med tillegg av eventuelle renter og omkostninger og gebyrer til det offentlige. Betingelsene for salgspant følger forøvrig av avtalen De nærmere betingelser for salgspant følger av tillegget til kjøpsavtalen.
   6. Personopplysninger – Oppbevaring av fødselsnummer
    Ewave vil innhente, bruke og eventuelt utlevere personopplysninger om kunden, bare innenfor de rammer som er gitt i personopplysningsloven. Nærmere informasjon om Ewaves behandling av personopplysninger finnes på selskapets hjemmesider www.ewave.no. I henhold til pålegg fra ligningsmyndighetene er Ewave forpliktet til å innhente og oppbevare fødselsnummer (11 siffer) på kunder som handler på avbetaling. Kunden godkjenner at fødselsnummer innhentes og oppbevares.
   7. Tilbakebetaling
    1. Nedbetaling med månedlige avdrag
     Kunden kan velge å betale tilbake kredittbeløpet ved månedlige avdrag over en periode på inntil 60 måneder. Ved nedbetaling med månedlige avdrag mottar Kredittkunden en faktura hver måned, med spesifikasjon av månedlige avdrag og eventuelle gebyr som skal betales under Kredittavtalen. Kunden plikter på grunnlag av den mottatte faktura å betale det angitte beløpet ved forfall, alternativt at Ewave belaster bank for beløpet i henhold til avgitt fullmakt (avtalegiro). Betalingsutsettelse grunnet mistet betalingsdokument aksepteres ikke.
    2. Nedbetalingsplan
     Kunden kan vederlagsfritt og når som helst i Kredittavtalens løpetid kreve å få tilsendt en nedbetalingsplan eller en oversikt over tidspunkter og betingelser for betaling av eventuelle andre kredittkostnader.
    3. Renter og gebyrer
     Gebyr for betalingsutsettelse og eventuelle renter og termingebyrer ved nedbetaling med månedlige avdrag blir belastet på grunnlag av de til enhver tid gjeldende betingelser for kjøp med kreditt hos Ewave. Innbetalinger blir avregnet på bakgrunn av de til enhver tid gjeldende regler, jf finansavtaleloven § 54a. Dersom det er avtalt at delbetaling skal betales med renter, kan Ewave ensidig forhøye renter og gebyrer på de vilkår som er nevnt nedenfor.
    4. Endringer i betingelsene
     Ewave forbeholder seg retten til å endre vilkårene og betalingsbetingelsene for Kredittavtalen. Slike endringer kan ikke skje til skade for Kredittkunden, med unntak for økning av rentesats (hvor renter er avtalt), gebyrer og andre kredittkostnader. Økning i rentesats, gebyrer og andre kredittkostnader kan skje når endringen er saklig begrunnet i det generelle rentenivået, ved nye eller endrede rammevilkår, ut fra hensynet til Ewaves inntjeningsevne på sikt, eller ved andre særlige forhold hos Ewave. Selskapet skal gi skriftlig varsel til Kredittkunden om ensidig endring av kredittvilkårene før endringen trer i kraft. Varselet skal opplyse om hva endringen går ut på, hva som er begrunnelsen for endringen, samt Kredtittkundens rett til førtidig betaling og hvilke eventuelle kostnader som påløper ved dette. Endringer i rentesats, gebyrer eller andre kredittkostnader kan settes i verk tidligst seks uker etter at Ewave har sendt skriftlig varsel. Kortere frist kan benyttes når endringen i rentesatsen skjer som en følge av at det er inntruffet en vesentlig endring i pengemarkedsrenten, obligasjonsrenten eller det generelle nivået for Ewaves innlån for det tilfellet at delbetalingen skal rentebelastes.
   8. Endringer i navn og adresse
    Kunden er forpliktet til omgående å melde navn- og adresseforandringer til Ewave. Eventuelle tap/omkostninger som påføres selskapet som følge av manglende varsling, kan kreves erstattet fra kunden.
   9. Overdragelse av rettigheter
    Ewave har rett til å overdra rettighetene i henhold til nærværende Kredittavtale.
   10. Kundens angrerett
    Kunden har angrerett for kjøp av varer, jf. angrerettloven § 17. Betingelsene for angreretten fremkommer av Kjøpsavtalen. Dersom Kunden benytter sin angrerett i henhold til Kjøpsavtalen oppheves Kredittavtalen vederlagsfritt.
   11. Merbetaling eller førtidig betaling
    Kunden kan når som helst betale et høyere beløp enn det avtalte minstebeløpet per måned, herunder kan hele gjelden innfris, jf finansavtaleloven § 53. Dersom tilbakebetaling er avtalt med renter, skal kunden ved førtidig tilbakebetaling betale kredittkostnader for den benyttede kredittid, regnet frem til og med betalingsdagen. Ewave belastet bank/postgiro for beløpet i henhold til avgitt fullmakt, eller sender ut betalingsinformasjon månedlig dersom slik ikke er avtalt. Slik betalingsinformasjon kan sendes elektronisk.
   12. Ewaves angrerett
    1. Ewave kan kreve at kreditten blir innfridd før forfallstiden dersom:
     1. Kunden vesentlig misligholder Kredittavtalen
     2. Det blir åpnet konkurs eller gjeldsforhandling etter konkurslovens regler hos kunden
     3. Kunden avgår ved døden uten at det innen rimelig frist foreligger eller etter varsel blir stilt betryggende sikkerhet for oppfyllelse
     4. Kunden har stilt pant som sikkerhet for pengekravet, og vilkårene i panteloven § 1-9 eller sjøloven § 44 er oppfylt.
    2. Dersom kreditten ikke allerede er betryggende sikret, og det ut fra kundens handlemåte eller alvorlig svikt i kundens betalingsevne er klart at kreditten vil bli vesentlig misligholdt, kan Ewave kreve at det uten ugrunnet opphold stilles betryggende sikkerhet for kreditten eller rettidig betaling. Stilles ikke slik sikkerhet, kan Ewave kreve kreditten innfridd ved påkrav. Ewaves krav om førtidig forfall skal fremsettes skriftlig og være begrunnet. Dersom kunden er forbruker skal kunden i kravet gis to ukers frist til å rette på forholdet. Ved førtidig forfall skal kunden betale eventuelle kredittkostnader for den benyttede kredittid regnet til og med betalingsdagen.
   13. Inndrivelse
    Etter skriftlig varsel om mislighold av Kredittavtalen kan Ewave, når betalingsfristen i varselet er utløpt, sende kredittbeløpet til rettslig inkasso. Kredittbeløpet inklusive eventuelle renter og utenrettslige inndrivelsesomkostninger kan inndrives uten søksmål etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav a. Varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 sendes til den adresse som kunden har oppgitt i denne Kredittavtalen, eller senere meddelt Ewave skriftlig.
   14. Tvisteløsning
    Avtalen er underlagt norsk rett, og eventuelle tvister ved Ewaves verneting. For tvister med forbruker skal eventuelle tvister avgjøres disse ved kundes verneting, med unntak for kunder som er bosatt i en stat som ikke er konvensjonsstat i henhold til Luganokonvensjonen. For disse er verneting Oslo Tingrett.
   15. Tilsynsmyndighet
    Forbrukerombudet er relevant tilsynsmyndighet. Forbrukerombudets adresse er Sandakerveien 138, 0484 Oslo.
  2. Forsinkelsesrente og andre kostnader ved mislighold
   Ved forsinket eller manglende betaling kan kunden belastes med forsinkelsesrente i samsvar med forsinkelsesrentelovens betingelser. Dersom den lovbestemte forsinkelsesrenten er lavere enn den eventuelle renten som allerede løper i henhold til Kredittavtalen, videreføres Kredittavtalens løpende rente. Ved mislighold, slik som forsinket eller manglende betaling, vil inkassoomkostninger kunne påløpe i samsvar med inkassolovens betingelser. Videre vil eventuelle omkostninger i anledning rettslig inndrivelse av kravet kunne påløpe og pålegges kontohaver.

T